Uncategorised  -->

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด:

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัษดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัษดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด:

วิสัยทัศน์เครือข่าย

           องค์กรเข้มแข็ง บริการดีมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี