แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2560 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้  และต้องดำเนิน

งานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ(Government Website Standard)เพื่อให้บริการตาม

ภารกิจและอำนวยความสะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

               

>>>>>> เอกสารเพิ่มเติม<<<<<<