EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกําหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1 บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2..คู่มือการบริหารจัดารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5.บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน