EB 23 หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี
ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน

>>>แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563<<<

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

>>>อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ<<<