EB19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสยิ่งขึ้นไปหรือไม่ 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

EB19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสยิ่งขึ้นไปหรือไม่

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

2.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

3.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น