MOIT2565 

.

075 306 239

(รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน