MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  -->

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul

1บันทึกข้อความลงนามประกาศการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาต  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1ประกาศการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

2.2มาตรการป้องกันการรับสินบน

3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    4.1บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

    4.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

    4.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน