MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  -->

.

075 306 239

1บันทึกข้อความประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2ประกาศเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

3บันทึกข้อความแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

4ประกาศเจตนารมณ์การต้อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

  4.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

  4.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง รือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

  4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน