Moit23 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

1บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

4บันทึกข้อความให้บุคลากรปฏิบัติงานแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

  4.1รายงานการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

  4.2 Print Screen หน้าจอ Google Form

  4.4 บบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน