ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลถ้ำพรรณราใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

Home

โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลถ้ำพรรณราใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565